Головна / Абітурієнтам / Освітні програми / Освітні вимірювання

Освітні вимірювання

Освітні вимірювання

Магістратура

Інформаційний пакет спеціальності Освітні Вимірювання

З часу приєднання України до Болонського процесу в системі освіти нашої країни відбуваються глибокі докорінні зміни. Всі вони так чи інакше направлені на досягнення головної мети – забезпечення високої якості освітніх послуг. На цьому шляху українське суспільство поступово наблизилося до усвідомлення важливості створення механізмів прозорого і справедливого оцінювання якості освіти на всіх її рівнях та в усіх проявах – від поточного оцінювання знань учнів і студентів з окремих дисциплін до повномасштабного моніторингу загальнодержавних освітніх програм. Свідченням цього було створення Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, а також запровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Останнє є безпрецедентним за важливістю і складністю для освітнього простору України. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) показало з усією очевидністю, з-поміж іншого, наскільки ще слабкими, нерозвиненими в Україні є механізми освітніх вимірювань. Головна причина цього криється у відсутності науково обґрунтованих методів вимірювання проявів ментальної діяльності, пов'язаних із навчанням, порівняно з практикою застосування західної когнітивної психології та психометрії в галузі тестування навчальних досягнень у провідних європейських навчальних закладах. Важливим етапом освітніх вимірювань є Постанова кабінету Міністрів про порядок проведення моніторингу якості освіти.

Отже, у сфері освітніх вимірювань ми маємо, з одного боку, грандіозний прорив у вигляді ЗНО і запровадженя систем моніторингу, а з іншого – слабку кадрову, наукову і дидактичну базу для цього.
З метою розв’язання цієї проблеми Міністерством освіти і науки України введено до нового переліку педагогічних напрямів спеціалізацію з освітніх вимірювань (лист «Про перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра», № 1/9-73 (від 06 грудня 2007 р.). Постановою Кабінету Міністрів України № 787 від 27 серпня 2010 р. «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» до галузі знань 1801 Специфічні категорії віднесено спеціальність магістерської підготовки 8.18010022 «Освітні вимірювання».

Освітні послуги за цією новою спеціальністю у НПУ імені М.П. Драгоманова адаптовані до потреб педагогічної теорії і практики, специфіки навчально-виховного процесу у середніх загальноосвітніх та вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації. Йдеться про підготовку фахівця з освітніх вимірювань і методиста, фахівця, який може працюватине лише у навчальних закладах, але й в центрах оцінювання якості освіти. Фахівець з освітніх вимірювань, який закінчив НПУ імені М. П. Драгоманова із спеціальності 8.18010022 «Освітні вимірювання», набуває педагогічної спеціалізації і має право працювати на посаді викладача (для бакалаврів і спеціалістів – вчителя) педагогічних дисциплін, їм присвоюється кваліфікація «Керівник закладу з оцінювання якості освіти». Це означає, що, окрім загальних професійних знань, він отримує специфічну науково-педагогічну підготовку. Зазначене відповідає сформованій вище потребі у визначенні якості системи освіти через активне залучення до праці на її ниві фахівців з освітніх вимірювань з метою формування гуманістичної системи цінностей.

Відповідно до висловленого вище, склалася комплексна система підготовки магістрів з освітніх вимірювань в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Основними завданнями підготовки цих фахівців є:

 • підготовка дослідників з освітніх вимірювань нового покоління, формування цілісної наукової освітньої картини світу у студентів цієї спеціальності;
 • формування системи діалогічних ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця в галузі освітніх вимірювань, комунікативних навичок і компетентностей інтерсуб’єктивної активності студентів шляхом засвоєння надбань з освітніх вимірювань, основних принципів і форм їх застосування;
 • формування системи та обсягу прикладних знань, компетентностей, навичок і умінь на різних рівнях практики з освітніх вимірювань з урахуванням національних та світових надбань в освіті;
 • навчання й передача професійно-педагогічних знань на вищому рівні освіти, що має забезпечити фундаментальну спадкоємність навчального процесу.

Кадровий потенціал, навчально-методичне забезпечення та технології організації навчального процесу в НПУ імені М.П. Драгоманова створюють реальні передумови ефективного розв’язання проблеми підготовки кадрів для освітньої сфери України на відповідному рівні.

При підготовці фахівців з освітніх вимірювань забезпечується спадковість різних рівнів освіти. Методологічні принципи, закладені в основу навчання з освітніх вимірювань, сприяють не лише підвищенню якості освіти в окремому навчальному закладі, але й в державі загалом. Магістри з освітніх вимірювань, що готуються і як викладачі для вищої школи, компетентні надавати науково-методичну допомогу вчителям і викладачам з організації освітніх вимірювань у загальноосвітніх закладах і навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, а також фахівцям центрів оцінювання якості освіти. Навчання з освітніх вимірювань ґрунтується на широкому застосуванні інноваційних освітніх технологій.

Підготовка магістра з освітніх вимірювань у вищому педагогічному навчальному закладі базується на прогностичній характеристиці педагога як суб’єкта культури, який персоніфікує цілісний соціокультурний досвід людства. Фундаментальними засадами навчання з освітніх вимірювань студентів виступають: інтегральність, аксіологічність, феноменологічно-герменевтичний аспект освіти, полікультурність, толерантність, педагогічне спрямування. Це дозволяє забезпечити адекватність сучасної підготовки керівника центру моніторингу якості освіти меті, завданням і принципам професійної діяльності працівників з освітніх вимірювань. Інтегральність освіти магістра з освітніх вимірювань вимагає синтезу різноманітних освітніх традицій та наукових парадигм, що забезпечує формування цілісного уявлення студента про моніторинговий простір та місце освітянина в ньому. Цим забезпечується комплексність знання, поліфонічність його мислення, особиста цілісність людини і фахівця, здатного виходити за межі адаптованої моделі професійної поведінки.

Педагогічне спрямування освіти майбутнього керівника закладу з оцінювання якості освіти полягає в реалізації набутих знань у професійно-педагогічній та освітній діяльності, усвідомлення вагомості його статусу у суспільстві, у володінні стратегіями виконання нових завдань, реалізації цих стратегій, здатністю вносити відповідні зміни у свою діяльність залежно від конкретних умов та власних можливостей. Характерна особливість педагогічної системи підготовки фахівців зі спеціальності «Освітні вимірювання» в НПУ імені М.П. Драгоманова полягає в забезпеченні якісної професійної підготовки фахівця, чия професійна діяльність розгортається в сфері освіти та науки, яка є актуальною на сучасному ринку праці. Реалізація зазначених завдань й особливостей навчання студентів за спеціальністю «Освітні вимірювання» у НПУ імені М.П. Драгоманова забезпечує їх готовність до фахового виконання професійних функцій. Магістри з освітніх вимірювань отримують поглиблену теоретичну підготовку в галузі педагогічного оцінювання, тестування та моніторингу якості освіти. Це необхідно для забезпечення реальних потреб розвитку сучасної освіти України. Реформаційним процесам ще бракує кваліфікованих фахівців центрів тестування та моніторингу якості освіти, фахівців в галузі освітніх вимірювань, здатних до самостійної творчої роботи в освітній сфері. Відсутність в Україні підготовки магістрів за спеціальністю «Освітні вимірювання» з врахуванням поширення поля їхньої діяльності на навчальний процес у вищій та середній школі, адміністративні функції у закладах середнього рівня, забезпечення діяльності освітніх організацій та установ визначають гостру потребу у підготовці керівників закладів з оцінювання якості освіти, методистів.

Магістри цього профілю готуватимуться до науково-викладацької, просвітницької та методичної діяльності у освітній та науковій сферах. Вониможуть працювати викладачами дисциплін циклу «Освітні вимірювання» у вищих навчальних закладах III – IV рівня акредитації, а також керівниками та фахівцями центрів моніторингу якості освіти як окремих навчальних закладів, так і регіональних та всеукраїнських центрів. НПУ імені М.П. Драгоманова, виходячи з потреб державного та регіонального ринків праці, здійснює комплексну підготовку керівників закладів з оцінювання якості освіти та фахівців-методистів не лише для педагогічної роботи, але й для професійної діяльності в управлінській та моніторингових сферах за двома циклами. Підготовка магістра здійснюється відповідно з навчальним планом, який сприяє наданню достатнього обсягу знань за спеціальністю «Освітні вимірювання». Перший цикл – цикл професійно-орієнтовної гуманітарної та соціально-економічної підготовки. Другий – цикл природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. Блоки дисциплін навчального плану складають, зокрема, вибіркові дисципліни професійної підготовки, які визначаються кафедрою й затверджуються Вченою радою Інституту інформатики. Сюди ж входять спецкурси та спецсемінари, які обираються студентами відповідно з їхніми професійними інтересами.

Таким чином, у сучасних умовах існує гостра потреба підготовки висококваліфікованих керівників закладів з оцінювання якості освіти, фахівців в галузі освітніх вимірювань. Відповідна ніша сучасного ринку праці заповнюється працівниками, які не мають спеціальної освіти та підготовки, що негативно впливає на якість організації навчально-виховного процесу і на рівень моніторингу якості освіти в цілому. Саме тому, протягом останнього десятиріччя педагогічна громадськість акцентує увагу на необхідності підготовки фахівців в галузі освітніх вимірювань, діяльність яких повинна сприяти удосконаленню навчально-виховного процесу у навчальних закладах та підвищенню ефективності роботи закладів з оцінювання якості освіти. У стислий термін за активної участі професора Сергієнка В.П. у співпраці з МОН України, зокрема із начальником відділу педагогічної освіти, доцентом Бондаренком С.І. було подано до Кабінету Міністрів для включення до переліку нову спеціальність 8.18010022 «Освітні вимірювання». За активної участі аспірантки кафедри Кухар Л.О. та методиста Центру моніторингу якості освіти Макаренко О.Л. було підготовлено документи та отримано ліцензію на цю спеціальність, здійснено її акредитацію та отримано відповідний сертифікат.

Набір на навчання

за ОКР «магістр»(незалежно від попереднього напряму підготовки) за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (освітні вимірювання) на денну та заочну форму навчання.
 • Кваліфікація

  Керівник закладу з оцінювання якості освіти.
  Фахівець у галузі освітніх вимірювань.

 • Термін навчання

  1 рік 4 місяці
 • Фінансування підготовки фахівців здійснюється

  за державним замовленням;
  за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

 • Вартість навчання (у 2016-2017 н.р.)

  на денній формі 5500 грн. за семестр,
  на заочній – 4500 грн. за семестр.

Вступники на основі ОКР «бакалавр» можуть претендувати на навчання за кошти державного бюджету (пропозиція на 15 місць державного замовлення подана в Міністерство освіти і науки України).